Statutul A.G.E.R. - Asociatia Generala a Economistilor din Romania - Filiala Valcea
www.ager.krimket.ro - AGER filiala Valcea - Asociatia Generala a Economistilor din Romania

AGER Valcea - Asociatia Generala a Economistilor din Romania


Home
Noutati
Evenimente
Forum
Obiective
Statut
Conducere
Structuri teritoriale
  » Newsletter
 » adresa de email valida
Sondaj
Sunteti de acord ca ... ?
DA
NU
         
Meniu


Recomandari:

» DexOnline.ro-DEX neoficial

» DinuMarin.ro

Cotidianul Economistul
Revista de economie teoretica si aplicata
» Editura Economica

» Casa Ana - Predeal - Pensiune, restaurant, market

» Casa Mura - Predeal - Pensiune, Cazare la munte la Predeal

»

  Statutul A.G.E.R. - Asociatia Generala a Economistilor din Romania


Cap. I. Denumirea, forma juridica, sediul, durataArt. 1. Denumirea, forma juridica

Asociatia Generala a Economistilor din România este o organizatie profesional-stiintifica neguvernamentala, nonprofit, independenta, în afara partidelor politice, nationala, întemeiata pe principii democratice, care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut, actului de constituire si a legislatiei române în vigoare.

Art. 2. Sediul Asociatiei

Asociatia Generala a Economistilor din România are sediul în Bucuresti, Calea Grivitei nr. 21, sector 1.

Art. 3. Durata de functionare a Asociatiei.

Asociatia Generala a Economistilor din România (A.G.E.R.) are o durata de functionare nedeterminata.

Cap. II. Scopul si obiectul de activitate al Asociatiei

Art. 4. Scopul Asociatiei

Art. 4.1. A.G.E.R. îsi propune sa contribuie la sporirea prestigiului profesiei de economist, a rolului economistilor în asigurarea cadrului democratic necesar dezbaterii si formularii concluziilor teoretice si practice ce izvorasc din viata economica si pentru gasirea solutiilor presupuse de dezvoltarea durabila si modernizarea tarii. Asociatia va actiona pentru crearea unui curent de opinie în vederea promovarii performantei în economie ca suport al bunastarii si pentru convergenta în modelul european de economie si societate.
Art. 4.2. Asociatia Generala a Economistilor din România are urmatoarele obiective:

 • militeaza pentru profesionalism si responsabilitate civica deplina a membrilor si pentru sporirea prestigiului economistului în societate;
 • apara interesele profesionale ale economistilor;
 • promoveaza cercetarile economice teoretice, aplicative, studiaza experienta proprie si mondiala si promoveaza o stiinta economica racordata la problemele reale ale dezvoltarii omenirii;
 • organizeaza, prin membrii sai, studii asupra problemelor economice, microsectoriale, teritoriale si macroeconomice;
 • colaboreaza cu toate institutiile economice, publice, de învatamânt, cercetare si organizatiile sindicale, în scopul promovarii proiectelor economice de interes national;
 • sprijina dezvoltarea si perfectionarea învatamântului economic superior si mediu;
 • organizeaza cursuri de pregatire continua a membrilor sai, în vederea cresterii competentei profesionale si a capacitatii lor de raspuns la cerintele pietei muncii;
 • efectueaza, prin membrii sai, individuali si colectivi, lucrari de expertiza financiar-contabila, verificari de gestiune, de evaluare de bunuri si stabileste diagnosticul asupra situatiei economico-financiare la societati comerciale, inclusiv banci, societati de asigurare, precum si lucrari de audit financiar, la cererea persoanelor fizice si juridice, a organelor jurisdictionale si ale administratiei publice;
 • contribuie la activitatea de perfectionare a legislatiei economice prin formularea unor propuneri de îmbunatatire a acesteia, precum si prin initierea unor propuneri de legiferare;
 • desfasoara relatii cu asociatiile sau societatile similare din celelalte tari, se preocupa de intensificarea schimburilor de specialisti, experienta si literatura de specialitate si stimuleaza schimbul de opinii, precum si colaborarea cu economisti de prestigiu din alte tari;
 • se preocupa de informarea stiintifica a membrilor sai prin sistemul editorial propriu, pagini web, manifestari publice;
 • editeaza ziarul Economistul si alte publicatii cu caracter economic, profesional si stiintific;
 • acorda premii anuale si burse de mobilitate, de documentare si de cercetare în tara si în strainatate;
 • înfiinteaza sau participa la societati comerciale al caror obiect de activitate are legatura cu obiectivele A.G.E.R.;
 • realizeaza orice alte activitati decise de Adunarea Generala în acord cu prevederile statutului, ale legislatiei în vigoare si având legatura cu scopul Asociatie

Art. 4.3. Asociatia Generala a Economistilor din România este afiliata la Organizatia Mondiala a Economistilor si poate fi membra si a altor organizatii regionale din domeniul ei de preocupari.
Art. 4.4. Pentru realizarea obiectivelor sale, A.G.E.R.:

 • creeaza departamente, sectii, corpuri, grupuri, comisii etc. de specialitate, organizeaza manifestari stiintifice în vederea studierii si dezbaterii de probleme economice, teoretice si practice, ale economiei;
 • organizeaza conferinte pe probleme majore pentru propagarea stiintei economice si a concluziilor ce se desprind din ea;
 • la 23 noiembrie organizeaza, anual, forumul national de dezbatere si analiza a principalelor probleme economico-sociale ale României, precum si de evidentiere a rezultatelor activitatii A.G.E.R.;
 • prezinta si sustine în fata forurilor de decizie punctele de vedere ale Asociatiei;
 • coopereaza cu organizatii stiintifice profesionale, asociatii si fundatii din alte domenii ori de câte ori se dovedeste necesara cercetarea fenomenelor economice si economico-sociale pe baze pluri si interdisciplinare;
 • coopereaza cu institutii publice, organizatii patronale, camere de comert si industrie, precum si cu organizatii si organisme internationale (precum UE, PNUD, FMI, Banca Mondiala etc.) pentru realizarea unor strategii si proiecte de dezvoltare economico-sociala a tarii, inclusiv pe baza consensuala;
 • coopereaza activ si sistematic cu organizatii nationale si internationale ce activeaza pe tarâm economic si social; organizeaza si participa la conferinte, congrese, colocvii, mese rotunde cu caracter intern si international;
 • are publicatii proprii, editura, biblioteci de specialitate, centre de documentare, centre de perfectionare profesionala etc.;
 • are centre de consultanta, de expertiza financiar-contabila si de audit financiar, inclusiv teritoriale, care vor acorda prin membrii atestati ai A.G.E.R., pe baza contractuala, asistenta stiintifica si economica si vor efectua expertize financiar-contabile, cenzorat, evaluari sau audit financiar unitatilor si institutiilor care o cer;
 • acorda premii pentru cele mai valoroase lucrari de specialitate;
 • stimuleaza dezvoltarea spiritului stiintific, creativ si dobândirea unei înalte competente profesionale în rândul studentilor economisti;
 • contribuie la perfectionarea învatamântului economic, la organizarea si desfasurarea eficace a practicii economice de catre studenti, poate elibera atestate de absolvire a unor cursuri de perfectionare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • actioneaza pentru constituirea fondurilor necesare finalizarii construirii si functionarii „Casei Economistilor“ în Bucuresti, ca sediu al A.G.E.R

Cap. III. Structura si organizarea Asociatiei

Art. 5. Membrii Asociatiei

Art. 5. 1. Membru al AGER poate fi orice persoana fizica cu studii economice superioare sau persoana juridica cu profil economic, care se manifesta public pentru progresul stiintei economice si dezvoltarea economica a tarii, are prestigiu profesional si stiintific si care îsi exprima în mod liber vointa de a face parte din A.G.E.R. Persoanele juridice sunt membri colectivi.
Art. 5.2. Membrii A.G.E.R. pot fi membri activi sau membri onorifici, cei care sprijina material sau moral A.G.E.R.
Art. 5.3. Persoanele fizice sau juridice, membri ai societatii, pot fi atât cetateni români, cât si cetateni straini, potrivit legii în vigoare.
Art. 5.4. Cererile de înscriere în rândurile A.G.E.R. se adreseaza Consiliului Director, care hotaraste cu majoritate simpla asupra acestora; primirea si evidentele membrilor se realizeaza la nivel de filiala.
Art. 5.5. A.G.E.R., prin Consiliul de Coordonare, va putea acorda, în cazuri exceptionale, titlul de membru de onoare unor economisti de seama din tara si strainatate.

Art. 6. Drepturile si obligatiile membrilor

Art. 6.1. Membrii A.G.E.R. au urmatoarele drepturi:
 • sa participe la toate activitatile si manifestarile care constituie obiectul de activitate al Asociatiei;
 • sa aleaga organele Asociatiei si sa faca parte din ele, sa participe cu vot deliberativ la adunarile Asociatiei;
 • sa fie informati si sa-si spuna parerea asupra activitatii desfasurate de Asociatie si sa faca propuneri pentru sporirea eficacitatii cu care aceasta lucreaza;
 • sa poata consulta lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia si, în general, sa beneficieze de conditiile create de Asociatie pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala a economistilor;
 • sa fie sprijiniti în exercitarea în bune conditii a profesiei lor si sa fie aparati împotriva abuzurilor administrative sau de alta natura care tin de obiectul de activitate al Asociatiei;
 • sa fie antrenati la toate lucrarile efectuate de A.G.E.R. pe baza contractuala: studii, expertize, evaluari, audituri, consultanta etc.;
 • sa participe la cursurile de perfectionare;
 • sa fie recompensati pentru merite deosebite;
 • sa devina membri onorifici si sa beneficieze de o reducere a costurilor lucrarilor efectuate pentru ei de catre A.G.E.R. si societatile înfiintate de A.G.E.R.;
 • sa primeasca asistenta în elaborarea lucrarilor efectuate de A.G.E.R. si societatile înfiintate de Asociatie;
 • sa beneficieze de publicatiile A.G.E.R. în conditii avantajoase si sa publice în acestea articole, studii etc.

Art. 6.2. Îndatoririle membrilor A.G.E.R.:

 • sa respecte Statutul Asociatiei si Codul deontologic al economistilor;
 • sa contribuie la realizarea actiunilor pe care le propune Asociatia;
 • sa-si ridice sistematic nivelul de pregatire profesionala în concordanta cu progresul stiintei si nevoile vietii economice si sa dea dovada de o înalta probitate profesionala;
 • sa respecte normele de etica profesionala si tinuta morala în relatiile cu ceilalti membri ai societatii;
 • sa militeze pentru cresterea prestigiului economistului si eficienta profesiei de economist;
 • sa achite cu regularitate cotizatia catre Asociatie.

Art. 6.3. Membrilor Asociatiei care încalca grav prevederile Statutului si ale Codului deontologic al economistilor, care savârsesc fapte negative deosebite, li se poate retrage calitatea de membru al Asociatiei prin hotarârea Consiliului Director.
Art. 6.4. Membrilor A.G.E.R. care nu platesc sase luni consecutive cotizatia li se suspenda calitatea de membru, ceea ce atrage ridicarea dreptului de a participa la lucrarile organelor de conducere, a dreptului de a vota si de a fi alesi.

Art. 7. Organizarea si functionarea Asociatiei

Art. 7.1. A.G.E.R. este o asociatie la nivel national, cu filiale la nivel local sau la nivelul unor entitati de învatamânt si cercetare.
Art. 7.2. Filialele sunt unitati ale A.G.E.R. cu gestiune proprie si personalitate juridica, rezultata din calitatea de personalitate juridica obtinuta de fiecare filiala de la instanta judecatoreasca, înfiintate în baza hotarârii Adunarii Generale a A.G.E.R. Adunarea Generala poate delega aceasta competenta Consiliului Director.
Art. 7.3. Regulamentul de organizare si statutul filialelor se aproba de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Consiliul Director.
Art. 7.4. În baza personalitatii juridice, filialele au organe de conducere proprii si patrimoniu distinct de cel al A.G.E.R.
Art. 7.5. Filialele pot încheia acte juridice de administrare si conservare, în conditiile stabilite de A.G.E.R, prin actul constitutiv al filialei.

Art. 8. Organele de conducere ale Asociatiei Generale a Economistilor din România (A.G.E.R.) sunt:

 • Adunarea Generala;
 • Consiliul de Coordonare;
 • Consiliul Director;
 • Comisia de Cenzori.

Art. 9. Adunarea Generala a Asociatiei

Art. 9.1. Adunarea Generala a Asociatiei Generale a Economistilor din România este organul de conducere, alcatuit din reprezentantii mandatati de conferintele filialelor, potrivit normelor de reprezentare ce vor fi stabilite de Consiliul Director al Asociatiei, în conditiile legii.
Art. 9.2. Competenta Adunarii Generale cuprinde:
 • stabilirea strategiei generale si a programelor Asociatiei;
 • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil, precum si stabilirea si alocarea fondurilor pentru îndeplinirea scopului Asociatiei pentru fiecare exercitiu bugetar anual;
 • alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Coordonare si ai Consiliului Director, cât si a conducerii acestora;
 • alegerea si revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
 • modificarea actului constitutiv si a statutului;
 • înfiintarea de filiale în tara si strainatate, pentru realizarea scopului A.G.E.R.;
 • încheierea de acte juridice în numele si pe seama Asociatiei;
 • dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

Art. 9.3. Adunarea Generala se întruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului de Coordonare, Consiliului Director si al Comisiei de Cenzori.
Art. 9.4. Pentru ca Adunarea Generala sa fie statutar constituita, Consiliul de Coordonare, Consiliul Director sau cel putin o treime din membrii titulari activi ai Asociatiei vor face o convocare prin care vor stabili data si locul întrunirii, precum si problemele care urmeaza sa fie puse în discutia Adunarii Generale, formând ordinea de zi a acesteia.
Art. 9.5. Convocarea se va afisa la sediul Asociatiei sau se va publica în ziarul Asociatiei cu cel putin 10 (zece) zile înainte de data fixata pentru Adunarea Generala.
Art. 9.6. Sedinta Adunarii Generale va fi statutar constituita daca la data fixata prin convocare sunt prezenti jumatate plus unu din totalitatea membrilor mandatati. În caz contrar, se va fixa o noua data pentru întrunirea Adunarii Generale, cel mai târziu la o saptamâna de la data primei convocari, Adunarea Generala fiind statutar constituita doar cu membrii prezenti.
Art. 9.7. Hotarârile Adunarii Generale vor fi luate în conditiile prezentului statut, daca se va întruni jumatate plus unu din voturile membrilor prezenti.
Art. 9.8. Hotarârile luate de Adunarea Generala, în limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat împotriva.
Art. 9.9. Pentru a asigura o conducere mai eficienta a Asociatiei, Adunarea Generala poate sa hotarasca îndeplinirea actelor juridice de competenta sa de catre Consiliul Director, pentru o perioada de timp determinata. În acest scop, Adunarea Generala va împuternici Consiliul Director, potrivit regulilor aplicabile mandatului.
Art. 9.10. Hotarârile Adunarii Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat împotriva si au cerut sa se consemneze aceasta în procesul-verbal de sedinta, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunostinta despre hotarâre sau de la data când a avut loc sedinta, dupa caz.

Art. 10. Consiliul de Coordonare


Art. 10.1. Consiliul de Coordonare este ales de Adunarea Generala pentru patru ani, în cadrul acestuia asigurându-se o reprezentare corespunzatoare a tuturor filialelor.
Art. 10.2. Consiliul de Coordonare se compune din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinti, secretar general, secretari generali adjuncti, sefi de departamente alesi de Adunarea Generala prin vot direct, pentru 4 ani, si membri.
Art. 10.3. Presedintele Consiliului de Coordonare are functia de Presedinte al A.G.E.R.
Art. 10.4. Consiliul de Coordonare are urmatoarele atributii:
 • elaboreaza strategiile de reprezentare a profesiei de economist si stabileste cadrul consensual al profesiilor economice;
 • organizeaza anual, cu ocazia Zilei Economistilor, forumul de reprezentare consensuala a profesiilor economice pentru dezbaterea si analiza principalelor probleme economico-sociale ale României. Presedintele forumului este Presedintele Consiliului de Coordonare;
 • dezbate, pe baza statutului, problemele profesiilor economice, ale vietii de asociatie si adopta programe în acest sens;
 • îsi organizeaza activitatea pe departamente sau pe comisii tematice care au misiunea de a propune analize, studii, programe de utilitate publica;
 • monitorizeaza, prin intermediul departamentelor si comisiilor de specialitate, evolutiile din economie, formuleaza puncte de vedere si le aduce la cunostinta opiniei publice si a autoritatilor competente;
 • asigura contactele cu organizatiile similare din alte tari, colaborarea în proiecte comune si organizarea de manifestari publice pe teme de specialitate;
 • actioneaza pentru valorificarea pe plan international a operelor economistilor români, precum si pentru dezvoltarea unui sistem permanent de contacte profesionale;
 • se îngrijeste de impunerea pe plan national si international a publicatiilor A.G.E.R. si organizeaza manifestari periodice în acest scop;
 • asigura buna reprezentare a A.G.E.R. în cadrul institutiilor si organismelor consultative;
 • se va implica în finalizarea proiectului „Casa Economistilor”.

Art. 10.5. Consiliul de Coordonare îsi va elabora un regulament intern de functionare.
Art. 10.6. Presedintele Consiliului de Coordonare, în calitate de presedinte al Asociatiei Generale a Economistilor din România (A.G.E.R.), are urmatoarele atributii:

 • asigura reprezentarea Asociatiei în viata publica;
 • coordoneaza activitatea Asociatiei si asigura coerenta actiunii în toate structurile Asociatiei;
 • actioneaza pentru conlucrarea diferitelor structuri de reprezentare a profesiilor economice pentru cresterea prestigiului lor profesional;
 • îndeplineste atributiile de presedinte al Forumului de Reprezentare Consensuala a Profesiilor Economice;
 • hotaraste în legatura cu activitatea departamentelor specializate ale Consiliului de Coordonare;
 • adreseaza mesaje catre economisti cu ocazia Zilei Economistilor;
 • reprezinta A.G.E.R. în organizatiile regionale si globale ale economistilor;
 • initiaza dialogul A.G.E.R. cu autoritatile românesti pe temele dezvoltarii economice;
 • valideaza initiativele publice ale membrilor Consiliului de Coordonare si ale Consiliului Director;
 • se îngrijeste de conlucrarea permanenta a A.G.E.R. cu forumurile stiintifice din tara si strainatate;
 • hotaraste în legatura cu reprezentarea A.G.E.R. în asociatii cu caracter public si cu programe compatibile cu Statutul A.G.E.R.;
 • se îngrijeste, împreuna cu presedintele Consiliului Director, de rezolvarea conflictelor de interese ale membrilor organelor de conducere a A.G.E.R. în raport cu prevederile statutare si legale;
 • convoaca, ori de câte ori este nevoie, prin secretarul general, sedintele Consiliului de Coordonare;
 • declanseaza procedurile de sanctionare a membrilor A.G.E.R.;
 • monitorizeaza activitatea publicistica proprie a A.G.E.R.;
 • poate sa delege o parte sau toate atributiile sale catre prim-vicepresedinte, sau secretarul general potrivit regulilor aplicative mandatului.

Art. 11. Consiliul Director al Asociatiei

Art. 11.1. Hotarârile luate de catre Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul de Coordonare, sunt puse în executare de catre Consiliul Director, care asigura îndeplinirea functiilor executive ale Asociatiei.
Art. 11.2. Consiliul Director se compune din 5 membri desemnati de Adunarea Generala prin vot direct.
Art. 11.3. Consiliul Director este ales pe o perioada de 4 ani si se întruneste periodic în sedinte ordinare, iar hotarârile sale se numesc Decizii. Consiliul Director se poate largi, numarul membrilor sai putându-se completa, prin hotarârea Adunarii Generale.
Art. 11.4. Adunarea Generala alege, prin vot direct dintre membrii Consiliului Director, presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintele, secretarul si secretarii executivi ai acestuia, pentru o perioada de 4 ani. Presedintele Consiliului Director îndeplineste si functia de secretar general al Consiliului de Coordonare.
Art. 11.5. Consiliul Director poate fi alcatuit, în cazuri speciale, si din persoane din afara asociatiei, în limita a cel mult o patrime din componenta sa.
Art. 11.6. În exercitarea competentei sale, Consiliul Director:

 • prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pentru perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
 • încheie acte juridice în numele si pe seama Asociatiei;
 • aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;
 • aproba înfiintarea de filiale, cât si statutul acestora;
 • stabileste taxele de înscriere pentru primirea de noi membri si cotizatiile anuale;
 • hotaraste cu privire la asocierea, afilierea si colaborarea cu alte organisme nationale si internationale de profil, cu respectarea prevederilor legale cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat;
 • planifica actiuni de atragere a unor persoane fizice si juridice din tara si strainatate, pentru a contribui cu fonduri sau dotari necesare pentru atingerea obiectului de activitate al Asociatiei;
 • planifica si organizeaza activitatea de cercetare stiintifica si înfiinteaza formele adecvate pentru valorificarea rezultatelor;
 • aproba politica editoriala a Asociatiei si asigura concordanta acesteia cu obiectivele A.G.E.R.;
 • urmareste buna functionare a societatilor comerciale ale A.G.E.R. pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost înfiintate;
 • aproba elementele de identificare ale Asociatiei (emblema, insigna si sigiliul);
 • hotaraste asupra schimbarii sediului Asociatiei;
 • decide asupra acordarii de premii si burse de studii, în tara si strainatate, pentru membri merituosi si pentru cercetatori;
 • colaboreaza cu autoritatile administratiei publice, agenti economici si alte organizatii neguvernamentale române si straine pentru realizarea obiectivelor Asociatiei;
 • stabileste normele de reprezentare si modul de alegere a delegatilor pentru Adunarea Generala, în asa fel, încât sa se asigure o reprezentare adecvata a economistilor din întregul teritoriu;
 • hotaraste asupra acordarii si retragerii calitatii de membru al Asociatiei;
 • îndeplineste orice alte atributii stabilite de catre Adunarea Generala.

Art. 11.7. Convocarea Consiliului Director se face de catre secretar, la propunerea Presedintelui.
Art. 11.8. Convocarea va fi comunicata tuturor membrilor Consiliului Director cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de data fixata, fie telefonic, fie în scris. Convocarea trebuie sa contina informatii privind locul, ziua, ora la care va avea loc întrunirea, precum si ordinea de zi ce se propune a fi dezbatuta.
Art. 11.9. Întrunirea Consiliului Director se considera legal constituita în prezenta majoritatii simple a membrilor sai, iar deciziile sunt luate în conditiile prezentului statut cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. În cazul neîntrunirii numarului de membri necesar, la data primei convocari, sedinta Consiliului Director se amâna la o alta data, nu mai târziu de o saptamâna de la data primei convocari si se va tine cu membri prezenti, deciziile fiind valabile daca sunt luate cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
Art. 11.10. Presedintele Consiliului Director este ales prin vot direct cu majoritate simpla, de catre Adunarea Generala, pentru o perioada de 4 ani.
Art. 11.11. Presedintele Consiliului Director are urmatoarele atributii:

 • poate sa convoace întrunirea Consiliului Director si Adunarea Generala ori de câte ori este nevoie;
 • asigura buna functionare a asociatiei si prezinta Adunarii Generale rapoarte anuale de activitate;
 • reprezinta Asociatia în relatiile cu persoanele fizice si juridice române si straine si poate sa încheie orice fel de acte juridice pe care interesele atingerii scopului asociatiei le presupun;
 • urmareste realizarea programelor anuale ale bugetului de venituri si cheltuieli;
 • reprezinta Asociatia în relatia cu societatile comerciale la care aceasta este asociata si coordoneaza activitatea acestora, putând sa încheie acte juridice;
 • poate sa delege o parte sau toate atributiile sale catre prim-vicepresedinte, vicepresedinte sau secretar potrivit regulilor aplicabile mandatului.

Art. 11.12. Consiliul Director îsi poate elabora un regulament intern de functionare.

Art. 12. Comisia de cenzori

Art. 12.1. Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de Comisia de Cenzori formata din cel putin 3 membri, dar întotdeauna în numar impar, care vor fi numiti de catre Adunarea Generala, cu votul majoritatii simple.
Art. 12.2. Comisia de Cenzori are urmatoarele competente:
 • verifica anual sau ori de câte ori este necesar modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 • întocmeste periodic rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale;
 • poate participa la sedintele Consiliului de Coordonare si ale Consiliului Director fara drept de vot;
 • îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de catre Adunarea Generala.

Art. 12.3. Regulile generale de organizare si functionare ale Comisiei de cenzori se aproba de catre Adunarea Generala. Comisia de Cenzori îsi poate elabora un regulament intern de functionare.
Art. 12.4. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Cap. IV. Patrimoniul Asociatiei

Art. 13.1. Patrimoniul A.G.E.R. este constituit din totalitatea bunurilor aflate în proprietate, din drepturile si obligatiile corelative.
Art. 13.2. Veniturile Asociatiei se compun din:

 • taxa de înscriere a membrilor;
 • cotizatia membrilor;
 • abonamente si vânzarea publicatiilor Asociatiei;
 • venituri obtinute pe baza contractelor sau conventiilor de asistenta stiintifica, economica;
 • donatii, sponsorizari, legate;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 • dividendele societatilor comerciale proprii sau la care A.G.E.R. este asociata;
 • alte venituri obtinute din activitatea si actiunile legate de obiectul si scopul pentru care a fost constituita Asociatia.

Art. 13.3. Cuantumul taxei de înscriere si cel al cotizatiilor se stabilesc periodic de catre Consiliul Director al A.G.E.R.
Art. 13.4. Din veniturile provenite din alte activitati, trei la suta se repartizeaza Consiliului Director.
Art. 13.5. În baza bugetului aprobat, Asociatia Generala a Economistilor din România efectueaza cheltuieli pentru:

 • organizarea actiunilor prevazute în programul de activitati;
 • editarea publicatiilor sale, functionarea bibliotecilor, a centrului de documentare, a celui de consulting si expertiza, ori a celui de perfectionare profesionala;
 • difuzarea cunostintelor economice si a punctelor de vedere ale Asociatiei;
 • procurarea de carti, reviste si alte materiale documentare;
 • organizarea si stimularea activitatii stiintifice în domeniul stiintelor economice, precum si pentru sustinerea activitatii cultural-educative si recreativ-instructive a membrilor;
 • remunerarea personalului Asociatiei si premierea celor care au obtinut rezultate deosebite;
 • asigurarea relatiilor cu celelalte institutii similare din strainatate si cotizatiilor ce trebuie platite forurilor internationale la care se afiliaza A.G.E.R.;
 • construirea si întretinerea sediului Asociatiei si alte cheltuieli administrative si gospodaresti;
 • oferirea de premii anuale menite sa stimuleze cercetarea economica fundamentala si aplicativa si publicarea de lucrari de referinta.

Art. 13.6. Persoanele alese, potrivit Statutului, pot fi remunerate în limita fondurilor aprobate de Consiliul Director.
Art. 13.7. Asociatia poate înfiinta societati comerciale în conditiile legii. Dividendele obtinute de asociatie din activitatea acestor societati comerciale pot fi folosite numai pentru realizarea scopului în vederea caruia a fost înfiintata Asociatia, daca nu se reinvestesc în activitatea acelorasi societati comerciale.

Cap. V. Pierderea personalitatii juridice, dizolvarea si lichidarea Asociatiei

Art. 14. Asociatia îsi pierde personalitatea juridica în urmatoarele cazuri:

Art. 14.1. De drept:
 • când scopul ei nu mai poate fi realizat si, în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt, Adunarea Generala nu decide asupra schimbarii scopului în vederea careia a fost constituita Asociatia;
 • imposibilitatea întrunirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care potrivit statutului, Adunarea Generala sau dupa caz, Consiliul Director ar fi trebuit constituit;
 • reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art. 14.2. Prin hotarâre judecatoreasca:

 • când scopul Asociatiei a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri si ordinii publice;
 • când scopul se urmareste prin mijloace ilicite, contrare bunelor moravuri sau ordinii publice;
 • când Asociatia a devenit insolvabila;
 • când Asociatia, fara a fi autorizata, desfasoara activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile

Art. 15. Constatarea dizolvarii Asociatiei se realizeaza prin hotarârea judecatoriei în a carei circumscriptie se afla sediul prevazut în statut.
Art. 16. Dizolvarea este urmata în toate cazurile de lichidare care se va face în conditiile legii.
Art. 17. În cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase în urma lichidarii, pot fi transmise unei alte persoane juridice de drept privat cu scop identic sau similar, sau unei persoane juridice de drept public care are ca scop sa spijine activitatea desfasurata si de catre Asociatie.

Cap. VI. Prevederile finale

Art. 18. Parerile exprimate de membrii Asociatiei sau de invitatii la dezbateri reprezinta pareri personale ale acestora si nu angajeaza A.G.E.R. Punctul de vedere al A.G.E.R. care angajeaza Asociatia se exprima în documente special adoptate si aprobate de organele ei statutare de conducere.
Art. 19. Între Adunarile Generale ale A.G.E.R. interpretarea articolelor din Statut se face de catre Consiliul Director, care aduce la cunostinta în scris filialelor precizarile respective.
Art. 20. A.G.E.R. acorda legitimatie, insigna de membru, diploma de membru de onoare, distinctii.
Art. 21. Litigiile dintre Asociatie si terti se vor solutiona pe cale amiabila, iar în caz de contrar, de catre instanta de judecata competenta.
Art. 22. Anul financiar începe la fiecare 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie, sau potrivit dispozitiilor legislatiei fiscale în vigoare.sus
Statutul A.G.E.R. - Asociatia Generala a Economistilor din Romania - Filiala Valcea 


Data adaugare : 10.oct.2006
» Nr. vizualizari :    
Ip-ul dvs este :
02-12-2023   |    23:26:47.

www.ager.krimket.ro   Ultima actualizare: Mi. - 15.Noiembrie.2017        >>> Harta site <<<          Recomandati      Newsletter         Contact    


Asociatia Generala a Economistilor din Romania - Filiala Vâlcea
  Sediul: Rm. Vâlcea, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 39 (in incinta Universitatii „Constantin Brâncoveanu”). Cod Postal 240210, www.ager-valcea.roPagina generata in 0.00088 secunde